Shemos Volume 1 - Sefer Zera Shimshon: Shemos - Bo